TKKR.taal

010 - Verhaal - Theo Vossebeld: Hellige vaa

Goaitsen van der Vliet 7 november 2022, 18:52
Hellige vaa

Met n opgestrekn zeail keump de vaa de kökn in:
“Woer is de jonge, he’j ne ok zene? Ik heb a roopn.
Achter t hoes is e ok nich. Net was e der nog.
Net now ik em hebn möt, is e vertrökn.
Zeker wier met n brommer vortpleerd.
En hee zol mi-j komn helpn in n loopstal.
Allenig is der gin beginn an.
A’k now ne stalbatse har had, dan koon’k nog wat
gewördn, ma doar is n steln van brökn.
Hoo dat dan wier kömn is, vroag ik mi-j ok of.
Aait der tuskenoet kniepn a’j ne neudig hebt.
Hef t aait vuur t gat.
’k Heb em eer al es de wacht anzeg.
Dan kik e oe an van: woer he’j t oaver?
Wat dech e wa? Iej könt em de kaste oetkeern en
de hoed volscheldn, hee wördt der nich aans van.
En at e vortgeet, loat e t dan fesoenlik zegn.
n Bek kan t net zo lange lieedn as t gat.
Dan wer ’k woer ’k an too bun. Zoo is t gin doon.
En dat gedoo met den disco heank mi-j ok de strot oet.
Ik möt em de bokse ’s good opbeendn.
Dit lapt e ’m nich wier, en ik heb t em nog zoo zeg
dat t allene nich te doon is en now zoonder batse
himmoal a nich.
Aait der tuskenoet kniepn. Aait vort wiln.
t Zal em wa te völ an de hoed komn, at der wark
doane möt wördn. Dan waart e zich wa.
Doar keump e nog wa met op n pot!”

“Hee, doar he’j ne ja.
Zee’j wa, dat e met n brommer weg was.
Doar keump e anbromn.
n Helm har e zeker vergetn.
Dan is e der nog wa vlot wier.
A’j t der ma oaver hebt.
Ma woer keump e doar toch met an?
Toch nich met nen batsensteln!?
Nen ni-jn batsensteln!?

Oonze Bennie!”


Theo Vossebeld, 2021
In de sproak van Bekkum/Eul.
Foto: Ni-je stalbatse (Ned. stalschop)

Meer TKKR.TAAL op https://www.tkkr.nl/tkkrtaal/