Panorama Twente 2050

Het moet anders met de bestuurscultuur, ook in Twente

13 juni 2022, 11:39
Op donderdag 16 juni wordt in de Grolsch Veste in Enschede de eerste serie bijeenkomsten over de toekomst van Twente onder de noemer Panorama Twente 2050 afgesloten met een debatavond over het thema democratische vernieuwing. Met Sander Schimmelpenninck als moderator zullen de inleiders Marije van den Berg en Joop Hofman in samenspraak met de aanwezigen proberen een toekomstbeeld te schetsen waarin de inwoners van Twente een gelijkwaardiger rol krijgen bij de (beleidsmatige) aanpak van de grote opgaven waar de regio de komende decennia voor staat.

Het gaat volgens het Regeerakkoord 2022– 2024 over de dringende noodzaak voor een ‘andere bestuurscultuur’, voor het herstel van vertrouwen van burgers in de overheid en van de overheid in haar burgers. Illustraties van die noodzaak zijn de afgelopen jaren ruim aan de orde geweest. Het moet dus kennelijk anders. Ook in Twente.

Marije van den Berg
Marije van den Berg, die onderzoekt, schrijft over en werkt aan kwaliteit in het lokale bestuur, geeft op 16 juni haar kijk op de noodzaak om het democratisch samenspel in een regio als Twente anders vorm te geven, als we de grote opgaven met succes en voortvarend willen aanpakken. Hoe zou volgens haar de overheid in Twente de nu voorliggende urgente opgaven het best kunnen aanpakken? Hoe is dan de rolverdeling tussen de diverse overheidslagen, ondernemers, onderwijs en inwoners? Wat vinden politieke partijen en raadsleden er van om inwoners een meer gelijkwaardige rol te geven bij de aanpak van urgente opgaven terwijl het buitenland er volop mee experimenteert? Hoe kan dat? Willen zij geen hulp bij het vertegenwoordigen van ‘het volk’ middels bijvoorbeeld een burgerberaad? Is het eigenlijk wel moreel of zelfs juridisch acceptabel dat de overheid haar inwoners niet direct betrekt bij de aanpak van opgaven die vrijwel zeker direct raken aan de gezondheid en het voortbestaan van (nakomelingen van) die zelfde inwoners?

Joop Hofman
Joop Hofman, al tientallen jaren - in Nederland en België - bezig met het ontwerpen van wijkaanpak en gebiedsgerichte aanpakken waarbij de bewoners voorop staan, zal schetsen hoe de inwoners een meer gelijkwaardige rol kunnen krijgen in het samenspel met de overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen. Hoe zou je dat in de praktijk kunnen doen? Hoe zouden de Twentse gemeenten zich moeten organiseren om dat nog meer te faciliteren? En hoe borgen we dat? Met een verordening? Komt er een geoormerkt budget voor burgers om zelf initiatief te nemen?

Voortrekkersrol?
Onderliggende vraag bij de bijeenkomst over democratische vernieuwing op 16 juni is: Kunnen we in Twente als regio ook een voortrekkersrol vervullen bij ‘anders doen’? En hoe kunnen we dat ‘anders doen’ in de praktijk ‘oefenen’, zoals daar nu bijvoorbeeld met de RES Twente 2.0. een begin mee lijkt te worden gemaakt. Tijdens de onlangs gehouden Panorama-bijeenkomst over de energietransitie werd al duidelijk dat het de Regionale Energie Strategie ernst is om de burgers daadwerkelijk een stem te geven bij de besluitvorming over de vraag hoe en waar de transitie naar een duurzame energievoorziening z’n beslag moet krijgen.

Breed draagvlak
De serie Panorama Twente 2050 over de toekomst van de regio wordt georganiseerd door debatcentrum Pakhuis Oost in nauwe samenwerking met de Werkgroep Regiometropool Twente, de Twentse Noabers en het nieuwe Twentse mediaplatform TKKR. Met vijf bijeenkomsten is dit voorjaar een begin gemaakt met de dialoog met de inwoners van Twente over nut en noodzaak van het maken van een gezamenlijke, actiegerichte Agenda voor de toekomst. Een Agenda met een breed draagvlak voor de aanpak van de grote opgaven waar deze regio de komende decennia voor staat.

De serie moet (een begin van) een antwoord geven op de vraag of Twente de meerwaarde ziet van het schetsen van een lange termijn toekomstbeeld, samen met de inwoners. Die stip op de horizon moet leiden tot een kort en krachtig Panorama Twente 2050, dat verleidt en oproept tot snelle acties. Een panorama, dat wil aanzetten tot ‘groter denken’, maar dan wel steeds meer gebiedsgericht ‘kleiner doen’. In steden, wijken, buurten en dorpen en op het platteland. Met nieuw elan.
De uitkomsten van de eerste vijf bijeenkomsten in het kader van Panorama Twente 2050 zullen op 18 september worden gepresenteerd tijdens de Twentse Landdag.

Bijeenkomst over democratische vernieuwing in het kader van Panorama Twente 2050, donderdag 16 september, 20.00 u., de Grolsch Veste Enschede.

Toegang gratis, aanmelden via www.pakhuis-oost.nl.