Panorama Twente 2050

Panorama Twente 2050 over democratische vernieuwing

14 juni 2022, 21:37
Op donderdag 16 juni wordt in de Grolsch Veste in Enschede de eerste serie bijeenkomsten over de toekomst van Twente onder de noemer Panorama Twente 2050 afgesloten met een debatavond over het thema democratische vernieuwing. Inleiders Marije van den Berg en Joop Hofman zullen in samenspraak met de aanwezigen proberen een toekomstbeeld te schetsen waarin de inwoners van Twente een gelijkwaardiger rol krijgen bij de (beleidsmatige) aanpak van de grote opgaven waar de regio de komende decennia voor staat. Dit alles met Ernst Bergboer, winnaar van een ‘Media Award’ voor lokale journalistiek, als moderator.

Al vele jaren wordt er gesproken over de afstand tussen burger en bestuur. Niet alleen landelijk maar ook lokaal en regionaal zou er in de politiek sprake zijn van afstand, onbegrip en miscommunicatie. Het gaat volgens het Regeerakkoord 2022 – 2024 over de dringende noodzaak voor een ‘andere bestuurscultuur’, voor het herstel van vertrouwen van burgers in de overheid en van de overheid in haar burgers.

Het moet anders
Illustraties van die noodzaak zijn de afgelopen jaren ruim aan de orde geweest. Denk aan de energietransitie, de discussie over zonnevelden en windmolens, de vernieuwing in de landbouw, de huizencrisis, de aanpak van verdroging en waterkwaliteit, de bio-diversiteit en niet in de laatste plaats de problemen bij de belastingdienst en specifiek het toeslagen schandaal. Het moet dus kennelijk anders. Ook in Twente.
Een zeer relevant thema nu de opgaven waar we als samenleving voor staan urgent en complex zijn! Twentse raadsleden en bestuurders worden uitgenodigd om op deze avond ook vooral te komen luisteren naar de mensen in de zaal.

Marije van den Berg
Inleider Marije van den Berg geeft haar kijk op de noodzaak om het democratisch samenspel in een regio als Twente anders vorm te geven, als we de grote opgaven met succes en voortvarendheid willen aanpakken. Hoe zou volgens haar de overheid in Twente de nu voorliggende urgente opgaven het best kunnen aanpakken? Hoe is dan de rolverdeling tussen de diverse overheidslagen, ondernemers, onderwijs en inwoners? Wat vinden politieke partijen en raadsleden er van om inwoners meer zeggenschap te geven bij de aanpak van urgente opgaven? Willen onze vertegenwoordigers hulp bij het vertegenwoordigen van “het volk”.
In het buitenland experimenteert men er al volop mee!

Joop Hofman
Joop Hofman schetst hoe de inwoners een meer gelijkwaardige rol kunnen krijgen in het samenspel met de overheid, ondernemers en 0nderwijsinstellingen. Hoe zou je dat in de praktijk kunnen doen? Hoe zouden de Twentse gemeenten zich moeten organiseren om dat nog meer te faciliteren? En hoe borgen we dat? Met een verordening? Komt er een geoormerkt budget voor burgers om zelf initiatief te nemen?
Kunnen we in Twente vooroplopen met het ‘anders doen’ als regio? Hoe kunnen we dat ‘anders doen’ in de praktijk oefenen? Bijvoorbeeld met het Twents Burger Forum dat via de RES (Regionale Energie strategie) Twente 2.0. voorgesteld gaat worden?

Breed draagvlak
De serie Panorama Twente 2050 over de toekomst van de regio wordt georganiseerd door debatcentrum Pakhuis Oost in nauwe samenwerking met de Werkgroep Regiometropool Twente, de Twentse Noabers en het nieuwe Twentse mediaplatform TKKR. Met vijf bijeenkomsten is dit voorjaar een begin gemaakt met de dialoog met de inwoners van Twente over nut en noodzaak van het maken van een gezamenlijke, actiegerichte Agenda voor de toekomst. Een Agenda met een breed draagvlak voor de aanpak van de grote opgaven waar deze regio de komende decennia voor staat.
De serie moet (een begin van) een antwoord geven op de vraag of Twente de meerwaarde ziet van het schetsen van een lange termijn toekomstbeeld, samen met de inwoners. Die stip op de horizon moet leiden tot een kort en krachtig Panorama Twente 2050, dat verleidt en oproept tot snelle acties. Een panorama, dat wil aanzetten tot ‘groter denken’, maar dan wel steeds meer gebiedsgericht ‘kleiner doen’. In steden, wijken, buurten en dorpen en op het platteland. Met nieuw elan.
De uitkomsten van de eerste vijf bijeenkomsten in het kader van Panorama Twente 2050 zullen op 18 september worden gepresenteerd tijdens de Twentse Landdag.

Bijeenkomst over democratische vernieuwing in het kader van Panorama Twente 2050, donderdag 16 september, 20.00 u., de Grolsch Veste Enschede.

Toegang gratis, aanmelden via www.pakhuis-oost.nl.